Συμμιγείς αριθμοί – Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς

Γεηα ζας παηδηά! Σήκερα ζα      δούκε    πφς   θάλοσκε      πποζθέζειρ θαη αθαιπέζειρ κε      ζςμμι...Π.τ.        Τολ αρηζκό 6,42 κιλά        κπορώ λα ηολ γράυφ θη έηζη:        6 κιλά και 420 γπαμμάπιαΜπ...Γηα  λα  προζζέζφ ζσκκηγείς  αρηζκούς πρέπεη λα ζσκάκαη όηη:Τοποζεηώ ηοσς αρηζκούς ηολ έλα κάηω από ηολάιιο , ώζηε από...Προζζέηφ καηακόπςθα όιοσς ηοσς αρηζκούς ποσ βρίζθφ. 7κ    4δεθ.     5εθ.+ 2κ.   8δεθ.     9εθ. 9κ.   12...Ειέγτφ ηο αποηέιεζκα από ηης κηθρόηερες     προς ηης κεγαιύηερες κολάδες θη όηαλ     βπίζκω ζε κάποια ηάξη πεπιζ...Ηλιάδησ Ηλίασ Σωςτά! Τρεισδιαφορετικζσ  πράξεισ πρζπει να  γίνουν.        Ηλιάδησ Ηλίασ Ηλιάδησ Ηλίασ Ηλιάδησ Ηλίασ Ηλιάδησ Ηλίασ Ηλιάδησ Ηλίασ Τώρα ςυνεχίηουμεςτθν άλλθ πράξθ…          Ηλιάδησ Ηλίασ Ηλιάδησ Ηλίασ Ντόναλντ θα μασ        βοηθήςεισ ςτο 2ο        παράδειγμα γιατί ο        Πλοφτο κουράςτηκε;    ...Και βζβαια καςασ βοθκιςωΓκοφφυ.Γεια ςασ παιδιά!      Λζγε      Ντόναλντ      εγώ κα      γράφω.  ...Ασ ποφμε ότι ζχουμε τοπαρακάτω παράδειγμα. Πώσκα το κάνουμε παιδιά;    Ηλιάδησ Ηλίασ Ηλιάδησ Ηλίασ Ντόναλντ πώσ    γραφώ   τισ    θμερομθνίεσ    με ςυμμιγείσ    αρικμοφσ ;Εςείσ παιδιά γνωρίηετε ; Ηλιάδη...

Ηλιάδησ Ηλίασ Είναι ώρα να πάω να        παίξω με τουσ φίλουσ        μου.Ηλιάδησ Ηλίασ Τετάρτθ τάξθ:http://iliadisilias.blogspot.gr/Απίκανα… τριτάκια! :http://iliadisili.blogspot.gr/Οι Παρουςιάςεισ μου:http://...

Πηγή: https://www.slideshare.net/iliasili/ss-16241774

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s